Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Zákon o vysokých školách ukládá každé vysoké škole povinnost zavést a udržovat  systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. K této povinnosti se váže i nutnost pravidelného hodnocení uvedených činností. Celá problematika spadá do samosprávné působnosti vysoké školy, tj. nese za ni odpovědnost. Vysoká škola evropských a regionálních studií (dále jen VŠERS) vybudovala a stále zlepšuje systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a snaží se systematicky podporovat politiku kvality. Existencí systému zajišťování a hodnocení kvality VŠERS podporuje politiku kvality.

Základní principy a účely

Hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠERS je podstatným nástrojem k řízení jejího rozvoje. Cílem hodnocení je nejen podpora neustálého zlepšování kvality těchto činností, ale i celkové naplnění strategických cílů VŠERS a standardů jejich uskutečňování.

Systém hodnocení kvality VŠERS má plnit funkce:

 • sebepoznávací,
 • sebehodnotící,
 • zpětné vazby,
 • nacházení příležitostí k rozvoji,
 • motivace a podpory k dalšímu rozvoji.

Zároveň systém zajišťování kvality VŠERS stojí na principech:

 • udržitelného rozvoje,
 • využívání kreativity a inovací,
 • orientace k dosahování vynikajících výsledků,
 • vedení na základě vize, inspirace a osobní integrity,
 • vytváření přidané hodnoty pro klíčové partnery,
 • podpory rozvoje schopností zaměstnanců,
 • transparentního řízení na základě relevantních ověřených dat a pravidelně vyhodnocovaných procesů.

Systém zajišťování vnitřního hodnocení kvality

Na VŠERS je celý proces zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zakotven ve vnitřním předpise Směrnice zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality.

Vzdělávací činnost – Do zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti patří zejména oblast vnitřního hodnocení kvality studijních programů. Posuzování kvality probíhá nejen jako součást posuzování návrhu o akreditaci studijního programu, ale i hodnocení kvality v průběhu platnosti jeho akreditace, a to minimálně jednou za pět let. Další oblastí zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti je vnitřní hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání, které probíhá pravidelně každých pět let jako součást přípravy Zprávy o vnitřním hodnocení.

Tvůrčí činnost – Kvalita tvůrčí činnosti je na VŠERS zajišťována individuálně dle oborových specifik jednotlivých oblastí. Hodnocení probíhá na úrovni jednotlivých kateder a oddělení, ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků. Hodnocení posuzuje excelenci výsledků v tuzemském i mezinárodním srovnání a standardy tvůrčí činnosti.

Související činnosti – Pravidelnému hodnocení v oblasti souvisejících činností podléhají zejména řízení a správa VŠERS a jejich součástí, infrastruktura, personální a finanční zdroje, informační systémy a služby, poradenské služby, ediční a nakladatelská činnost, zázemí pro volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců.
Hodnocení činnosti zaměstnanců VŠERS – Hodnocení činnosti zaměstnanců je upraveno ve Směrnici ke kvantifikaci pedagogických a tvůrčích činností akademických pracovníků VŠERS. Hodnocení se provádí jednou ročně na základě tzv. plánů personálního rozvoje.

Organizační a personální zajištění

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality provázaně funguje napříč celou vysokou školou. Garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality je rektor ve spolupráci s příslušnými prorektory. Zpráva je následně projednána vedením školy (ve složení: ředitel VŠERS, rektor a prorektoři), správní radou a Akademickou radou školy, která je dle statutu VŠ složena z 21 členů. Členy akademické rady jsou významní představitelé programu, v němž VŠERS uskutečňuje vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí a související činnosti. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠERS – zástupci programově příbuzných veřejných a soukromých vysokých škol z ČR, SR a dalších evropských zemí. Akademická rada schvaluje připravované akreditace, ověřuje naplňování požadavků na kvalitu, schvaluje související dokumenty a přispívá k rozvoji systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. Organizační, materiální a analytickou činnost zajišťuje rektorát a Oddělení vědy, výzkumu a praxe. Významné postavení mají taktéž garanti studijních programů, prorektor pro studium a vnitřní záležitosti, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj a prorektor pro mezinárodní spolupráci.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality probíhá na VŠERS prostřednictvím výše uvedených orgánů a osob. Stěžejními dokumenty pro vnitřní hodnocení jsou zejména Zpráva o vnitřním hodnocení a Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu, jejichž obsah vychází jak ze zákona, tak z požadavků a metodik Národního akreditačního úřadu. Vnitřní hodnocení kvality probíhá tak, aby byly naplňovány cíle vysoké školy, které jsou stanoveny v aktuálním strategickém záměru.

Vnější hodnocení kvality

Dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, zajišťuje vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Národní akreditační úřad pro vysoké školství, případně další všeobecně uznávané instituce na základě svého statutu.

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠERS

Související předpisy, dokumenty a odkazy

Zákon o vysokých školách a jeho prováděcí předpisy

Národní akreditační úřad a materiály k akreditacím

Vybrané vnitřní předpisy

Ostatní dokumenty