Informace a přístup k osobním údajům

Správce: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
Sídlo: Žižkova tř. 251/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice, IČ: 26033909
Kontaktní údaje správce:

 • email: info@vsers.cz
 • tel.: +420 386 116 811

Pověřenci pro ochranu osobních údajů:

 • RNDr. Růžena Ferebauerová, email: ferebauerova@vsers.cz, tel.: +420 386 116 811
 • Mgr. Vladimír Čížek, DiS., cizek@vsers.cz, tel.: +420 386 116 811

Účel pro zpracování osobních údajů:

 • poskytování vysokoškolského vzdělání v bakalářských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání,
 • výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost,
 • popularizační činnost.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

 • Studenti a akademičtí pracovníci vysoké školy,
 • Účastníci programu Erasmus+,
 • Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání,
 • Účastníci vzdělávacích akcí VŠERS,
 • Návštěvníci webových stránek vysoké školy.

Úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů po dobu studia v bakalářském studijním programu či účasti v kurzech či výměnném programu, po ukončení pak dle platné právní úpravy.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou osobní údaje zpracovány, získání přístupu spolu s následujícími informacemi o:

 • účelu zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů, za což je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu. S přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.