Studentská vědecká a odborná činnost

Posláním studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen SVOČ) je vyhledávat talentované studenty a vytvářet optimální předpoklady na rozvíjení jejich vědomostí. Stejně tak i dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat poznatky současné vědy a posilovat schopnosti řešit teoretické a praktické problémy. Ty jsou spojené především s pedagogickým a vědeckovýzkumným zaměřením školy.

Organizace studentské vědecké činnosti

Řídícím subjektem je rada SVOČ (dále jen rada). Složení rady:
a) předseda – prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj,
b) prorektorka pro studium a vnitřní záležitost,
c) vedoucí jednotlivých kateder nebo jimi pověřený pracovník,
d) kvestor.

Hodnocení soutěžních studentských vědeckých prací

Studentské vědecké práce hodnotí odborná komise. Její složení určuje prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj. Odborné komise jsou zpravidla tříčlenné ve složení: předseda a dva členové.

Kritéria hodnocení studentských vědeckých prací

  1. Aktuálnost tématu, jeho spojení s pedagogickým a vědeckovýzkumným zaměřením školy.
  2. Možnosti praktické využitelnosti.
  3. Hodnota závěrů ke kterým se autor dopracoval.
  4. Úroveň odpovědí na otázky souvisejících s obsahem práce.
  5. Formální a jazyková úprava práce.

Soutěž se zahajuje prezentací soutěžní práce. O pořadí prezentace se losuje. Na prezentaci jedné práce stanoví odborná komise čas obvykle 10 až 15 minut. Po prezentaci je zahájena rozprava, kde mohou klást otázky všichni členové komise a přítomní.

Požadavky na studentskou vědeckou práci

Studentská vědecká práce může být součástí vědeckovýzkumného úkolu řešeného školou nebo katedrou. Může také tvořit část připravované závěrečné bakalářské práce. Autor může pracovat sám nebo ve spoluautorství dalších studentů.

Studentská práce obsahuje titulní list kde je název školy a katedry, téma práce, autor práce, konzultant a akademický rok. Po formální stránce se na soutěžní práci vztahují stejné požadavky jako na závěrečnou bakalářskou práci, které jsou uveřejněné v metodice pro tvorbu bakalářských prací.

Rozsah soutěžní studentské práce je zpravidla do 20 stran (do 36 000 znaků včetně mezer). Student odevzdává v den konání SVOČ dva výtisky práce v počítačové verzi v programu Word, písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování jednoduché, v hřebenové vazbě a v elektronické podobě. Po skončení soutěže se jeden výtisk vrací autorovi a druhý výtisk se archivuje v knihovně školy.

Ocenění vítězných studentských vědeckých prací

Autorům vítězných studentských prací přináleží finanční nebo jiná odměna udělovaná v pravomoci rektora školy. Kromě toho může být udělená odměna ve spolupráci s dalšími subjekty. Odměny jsou udělovány zvlášť pro České Budějovice i Příbram.

Práva studentů zapojených do studentské vědecké činnosti

Studenti zapojení do SVOČ mají právo zúčastňovat se na vědecko-teoretických akcích kateder a školy. Studenti mohou v souladu se stanovenými pravidly využívat pro potřeby SVOČ i další formy vědecké práce, zařízení a informační technologie školy. Studenti mají možnost (při splnění požadovaných kritérií) svoje práce publikovat v časopisu Věc veřejná Vysoké školy evropských a regionálních studií a v případě zvláště hodnotných prací také v recenzovaném časopise Auspicia.