Základní strategické cíle VŠERS

  • Vytvořit podmínky pro intenzivní zapojení VŠERS do národní a mezinárodní spolupráce v oblasti vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnosti.

  • Zvýšit úroveň vzdělanosti pedagogů.

  • Participovat na řešení aktuálních úkolů veřejné správy v regionu, zejména na úseku vzdělávání, bezpečnosti, služeb a regionálního rozvoje.

  • Vybudovat plnohodnotnou vysokoškolskou instituci, která disponuje alespoň dvěma stupni vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský) a je plně srovnatelná s dalšími subjekty vysokoškolského vzdělávání.

  • Realizovat inovace studijních programů podle aktuální situace na trhu práce.

  • Posilovat mobilitu akademických pracovníků a studentů s cílem podílet se na široké výměně vědecko-výzkumných poznatků.

  • Předávat studentům, účastníkům celoživotního vzdělávání a občanům nejnovější vědecké poznatky aplikovatelné do každodenní praxe.

  • Přispívat k rychlejší a pevnější integraci českých krajů do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur v duchu myšlenky Evropy regionů.