Doplňující pedagogické studium

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

PROBÍHÁ PŘÍPRAVA AKREDITACE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU JE ZÁŘÍ 2023 (V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ JEHO KAPACITY). PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO TENTO BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BUDE PROBÍHAT OD ÚNORA 2023.

Vzdělávací program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ je realizován podle § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb. a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vstupní požadavky pro tento vzdělávací program jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají kvalifikaci „Učitel druhého stupně základní školy a učitel střední školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získají k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.

 

Učitelství odborných předmětů

PROBÍHÁ PŘÍPRAVA AKREDITACE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU JE ZÁŘÍ 2023 (V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ JEHO KAPACITY). PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO TENTO BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BUDE PROBÍHAT OD ÚNORA 2023.

Vzdělávací program Učitelství odborných předmětů je realizován podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vstupní požadavky pro vzdělávací program jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Účastník vzdělávacího programu bude po dobu studia připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem vzdělávacího programu.

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

PROBÍHÁ PŘÍPRAVA AKREDITACE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU JE ZÁŘÍ 2023 (V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ JEHO KAPACITY). PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO TENTO BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BUDE PROBÍHAT OD ÚNORA 2023.

Vzdělávací program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je realizován podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese v segmentu odborného výcviku a praktických předmětů na SOŠ, SOU a OU. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem vzdělávacího programu.

Studium speciální pedagogiky

KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TEMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČENÝ.

Cílem vzdělávacího programu je připravit obecně pedagogicky vzdělaného pracovníka (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou. Studium ke splnění pedagogické kvalifikace je v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studium doplňuje potřebnou kvalifikaci pedagoga prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a SŠ, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 7 odstavec 2, § 8 odstavec 2, § 9 odstavec 7, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).

Studium pro asistenty pedagoga

 PROBÍHÁ PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA DALŠÍ BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, JEHOŽ ZAHÁJENÍ JE PLÁNOVÁNO NA ÚNOR/BŘEZEN 2023.

Absolventi kurzu získají kvalifikační předpoklady dle § 20 písmene e) Školského zákona č.563/2004Sb. o pedagogických pracovnících. Absolventi získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání práce asistenta pedagoga – získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie, zdravotní a právní problematiky.

Informační leták

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TEMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČENÝ.

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci vychovatel. Vzdělávací program je určen také pro fyzické osoby, které mají zájem získat pedagogickou způsobilost k výkonu pedagogické profese vychovatel. Minimálním vstupním předpokladem vzdělávacího programu je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle § 16 odst. 1, písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu.

Informační leták