Studium speciální pedagogiky

KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TEMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČENÝ.

Cílem vzdělávacího programu je připravit obecně pedagogicky vzdělaného pracovníka (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou. Studium ke splnění pedagogické kvalifikace je v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studium doplňuje potřebnou kvalifikaci pedagoga prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a SŠ, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 7 odstavec 2, § 8 odstavec 2, § 9 odstavec 7, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).

Studium pro asistenty pedagoga

KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TEMÍNEM ZAHÁJENÍ ÚNOR 2023 JE NAPLNĚNA. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČENÝ.

Absolventi kurzu získají kvalifikační předpoklady dle § 20 písmene e) Školského zákona č.563/2004Sb. o pedagogických pracovnících. Absolventi získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání práce asistenta pedagoga – získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie, zdravotní a právní problematiky.

Informační leták

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TEMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA. PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČENÝ.

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci vychovatel. Vzdělávací program je určen také pro fyzické osoby, které mají zájem získat pedagogickou způsobilost k výkonu pedagogické profese vychovatel. Minimálním vstupním předpokladem vzdělávacího programu je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle § 16 odst. 1, písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu.

Informační leták