Vývoj a perspektivy moderních technologií ve vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, číslo projektu: 22320267

Krátký popis projektu:

Jednou z nejdůležitějších potřeb vyplývajících nejen z nedávné pandemie Covid-19 v oblasti vzdělávání je nutnost integrace moderních technologií do tohoto procesu. Předkládaný projekt se zaměřuje na možnosti využití virtuální reality v oblasti terciárního vzdělávání, vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a odborné veřejnosti v oblasti civilní ochrany.

Koordinátor:

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., dusek@vsers.cz

Další řešitelé projektu:

PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. (VŠERS); doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., EMBA (UMB); Mgr. Tomáš Beňuška, PhD. (UMB); prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Apeiron)

Partner č. 1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Partner č. 2

Vysoká škola veřejné a individuální bezpečnosti Apeiron v Krakově

Výstupy:

Webové stránky projektu, 3x Workshop, 1x Monografie/publikace

Období realizace projektu:

2023-2024

Dotační titul: Mezinárodní Visegradský fond

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Development and Perspectives of Modern Technologies in Education in the Field of Civil Protection, Nr. 22320267

Short description of the project:

One of the most important needs resulted not only from the recent Covid-19 pandemic in the field of education is the necessity ofintegration of modern technologies into this process. The presented project focuses on the possibilities of using virtual reality in the field oftertiary education, education of members of the security forces and the professional public in the field of civil protection.

Coordinator:

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., dusek@vsers.cz

Other solvers:

PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. (VŠERS); doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., EMBA (UMB); Mgr. Tomáš Beňuška, PhD. (UMB); prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Apeiron)

Partner No. 1

Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banská Bystrica

Partner No. 2

College of Public Security and Individual Apeiron in Krakow

Outputs:

Webpages of projekt, 3x Workshops, 1x Monography/Book

Implementation period:

2023-2024

Grant title: Visegrad Fund

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.