Konference Udržitelný rozvoj / Conference Sustainable Development

 1. O konferenci – zaměření a cíle / About conference – focus and objectives

Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj“ se koná každoročně již od roku 2010 v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung, Evropských regionem Dunaj-Vltava, Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice, Europa Direct České Budějovice, Eurocentrem České Budějovice a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.
Cílem konference je odborně přispět k debatě o aktuálních problémech Evropské unie a evropského prostoru v teoretické i aplikované rovině, k čemuž přispívá multidisciplinární pohled mnoha tuzemských i zahraničních účastníků konference z řad politologů, ekonomů, bezpečnostních a jiných odborníků.

The international scholarly conference „Sustainable Development“ has taken place every year since 2010 in České Budějovice in co-operation with the foundation Konrad Adenauer Stiftung, the European region Danube-Vltava, The South Bohemian Region, The City of České Budějovice, The European Information Centre Europe Direct České Budějovice, Eurocentrum České Budějovice and The South Bohemian Museum in České Budějovice.
The objective of the conference is to contribute to the debate on current issues of the European Union and Europe as a whole on theoretical as well as practical levels. This is due to the multidisciplinary perspectives of many home and foreign participants of the conference, being political scientists, economists, security and other experts.

2. Registrace na konferenci, program, informace pro autory / Conference registration, Programme, Information to authors

3. Partneři konference / Partners of conference

Konrad Adenauer Stiftung, Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Evropský region Dunaj-Vltava, Europe Direct České Budějovice, Eurocentrum České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Konrad Adenauer Stiftung, The South Bohemian Region, The City of České Budějovice, the European region Danube-Vltava, The European Information Centre Europe Direct České Budějovice, Eurocentrum České Budějovice, The South Bohemian Museum in České Budějovice.

4. Konferenční sborníky / Conference proceedings

2019 – Sustainable Development 2019 – Selected Issues on Environmental and Regional Policy
2018 – Selected Issues on Regional Development
2017 – Current Economic, Political and Social Issues in EU
2016 – Selected Economic Issues of Central and Eastern Europe
2015 – Demokracie versus totalita…
2009 – Pět let členství ČR v EU – Bilance a perspektivy, trendy a vize

* Conference Proceedings of volumes 2016, 2017, 2018 and 2019 have been sent for Web of Science evaluation and we are awaiting for results.

5. Aktuální konference / Current conference

 • 19.-20.3.2020 – Evropa 2030 – ambice, vize a realita (bližší informace na konference.vsers.cz)
 • 19th – 20th March 2020 – Europe 2030 –  Ambitions, Visions and Reality (for more details go to konference.vsers.cz)

6. Minulé konference / Previous conferences

Přehled realizovaných konferencí:

 • 14.3.-15.3.2019 – Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost – Evropská unie na křižovatce
 • 12.3.-13.4.2018 – Evropa svobody, bezpečnosti a práva
 • 30.3.-31.3.2017 – Evropa v reformním čase
 • 31.3.-  1.4.2016 – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod
 • 26.3.-27.3.2015 – 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez hranic
 • 20.3.-21.3.2014 – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie
 • 21.3.-22.3.2013 – Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020
 • 12.4.-13.4.2012 – Funkce moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve prospěch soukromého sektoru?
 • 29.3.-30.3.2011 – Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize
 •   8.4.-  9.4.2010 – Udržitelný rozvoj v evropských regionech

Konference se stávají platformou pro možnosti uplatnění kooperace akademických pracovníků, vědců a odborníků z praxe v České republice i ostatních zemí Evropské unie. Příspěvky jsou předkládány v českém, slovenském, anglickém, německém a ruském jazyce. Publikační výstupy z těchto konferencí mají 3 podoby, a to kolektivní monografie, recenzovaný sborník z konference, recenzovaný sborník z konference s předložením k indexaci ve Web of Science. Konference je určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

List of conferences that have already taken place:

 • 14th – 15th March 2019 – Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads
 • 12th – 13th April 2018 – Europe of Freedom, Security and Law
 • 30th – 31st March 2017 – Europe in Time of Reforms
 • 31st March – 1st April 2016 – 30 Years after The Single European Act – The Four Freedoms of the EU
 • 26th – 27th March 2015 – 30 Years after the Schengen Agreement – Europe without Borders
 • 20th – 21st March 2014 – Sustainable Development 10 Years after the Czech Republic´s Accession to the European Union
 • 21st – 22nd March 2013 – Regional politics and sustainable development of the European Union in programming period 2007-2013 and perspectives of development in 2014-2020
 • 12th – 13th April 2012 – Function of modern European country: bloom or decline in favour of private sector?
 • 29th – 30th March 2011 – Sustainable Development in Economic Crisis
 • 8th – 9th April 2010 – Sustainable Development in European Regions

The conferences have become a platform enabling the academic staff, scholars and experts from the Czech Republic as well as other member states of the European Union an effective co-operation. The papers are submitted in Czech, Slovak, English, German and Russian languages. There are 3 forms of publication outputs to be published every year: a collective monograph, a peer-reviewed conference proceeding, a peer-reviewed conference proceeding submitted for evaluation in Web of Science. The conference is addressed to the scholars, students, public institution officers, nonprofit organisation workers as well as entrepreneurs.

7. Kontakt / Contact

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., pověřený rektor / Rector ad Interim
e-mail: dusek@vsers.cz

Konference Udržitelný rozvoj