Bc. – Bezpečnostně právní činnost

Pokud se chcete zaměřit na bakalářské studium v oboru bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, uplatníte se velice dobře v centrálních či regionálních institucích, stejně jako v bezpečnostních firmách.

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 8 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Má status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají v sobotu, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.

Studijní plán

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu
I. semestr - zimní
Úvod do filosofiezkouškaP
Základy ekonomiezkouškaP
Teorie právazkouškaP
InformatikazkouškaP
Ústavní právo a státovědazkouškaP
Anglický jazyk 1. částzápočetP
Německý jazyk 1. částzápočetPV
Ruský jazyk 1. částzápočetPV
Úvod do psychologie, psychologie osobnostizápočetPV
Společenský a protokolární stykzápočetPV
II. semestr - letní
Veřejná správa a její systémzkouškaP
Základy soukromého právazkouškaP
Pracovní právo a služební právozkouškaP
Aplikovaná informatikazkouškaP
Odborná praxe 1.zkouškaP
Anglický jazyk 2. částzápočetP
Německý jazyk 2. částzápočetPV
Ruský jazyk 2. částzápočetPV
Základy sociologiezápočetPV
Historie a organizace EUzápočetPV
III. semestr - zimní
Správní právo I.zkouškaP
Trestní právo hmotnézkouškaP
Základy práva Evropské uniezkouškaP
KriminologiezkouškaP
Metodologie výzkumuzkouškaP
Anglický jazyk 3. částzkouškaP
Německý jazyk 3. částzkouškaPV
Ruský jazyk 3. částzkouškaPV
Organizace bezpečnostních sborů a justičního systémuzápočetPV
Systém ochrany veřejného pořádkuzápočetPV
IV. semestr - letní
Správní právo II.zkouškaP
Trestní právo procesnízkouškaP
Bezpečnostní politikazkouškaP
Úvod do kriminalistikyzkouškaP
Anglický jazyk 4. částzkouškaP
Bakalářský seminářzápočetPV
Odborná praxe 2.zápočetPV
Sociální komunikacezápočetPV
Extremismus a radikalismuszápočetPV
Řízení a manažerské dovednostizápočetPV
Veřejná ekonomikazápočetPV
V. semestr - zimní
Aplikační interpretace správního /policejního/ právazkouškaP
Krizový managementzkouškaP
Prevence kriminalityzkouškaP
Ekonomika krizových situacízkouškaP
Bakalářská práce 1zápočetP
Krizové projektyzápočetPV
Veřejné financezápočetPV
Personální managementzápočetPV
VI. semestr - letní
Analýza rizikzkouškaP
Komunální a komerční bezpečnostzkouškaP
Ochrana obyvatelstvazkouškaP
Bakalářská práce 2zápočetP
Odborná praxe 3zápočetP
Multietnický dialogzápočetPV
Tvorba a ochrana životního prostředízápočetPV
Spisová a archivní službazápočetPV
Volitelné předměty
Management veřejné správyzápočetV
Monitoring zdrojů ohrožení ve veřejné správězápočetV
Český politický systémzápočetV
Mezinárodní aspekty bezpečnostního managementuzápočetV
Sociální politika a právo sociálního zabezpečenízápočetV
Profesní etika ve veřejné správězápočetV
PenologiezápočetV
Regionální politika a regionální plánovánízápočetV
Teorie a praxe neziskových organizacízápočetV
Nauka o zbraních a střelivuzápočetV
Teorie a praxe řešení konfliktůzápočetV

“Po absolvování bakalářského studijního programu na VŠERS se otevřely nabídky zaměstnání ve státní správě, neboť její studijní program je k tomu přímo určený. Díky této profilaci a více jak desetileté zkušenosti z administrativy, jsem získala post asistentky náměstka pro sociální začleňování a rovné příležitosti na MPSV. Vzhledem k mé občanské angažovanosti v Příbrami jsem se rozhodla, že svoje studium navíc rozšířím o magisterský titul, který mi nabídne další možnosti kariérního postupu.”

Patricie Holasová, asistentka náměstka pro sociální začleňování a rovné příležitosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí