Akreditace VŠERS

Na základě zákona č. 137/2016 a zákona č. 168/2018 Sb. platí automatické prodlouženíaktuálně platných akreditací studijních programů:

Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory.“ U těchto programů je pouze omezeno přijímání studentů.

European Commission, Education and Culture udělil:

 • Erasmus University Charter 2005, Reference: 228585-IC-1-2005-1-CZ-ERASMUS-1, Organisation: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (VŠERS), ID CODE: CZ CESKE03

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

 • udělilo VŠERS, o.p.s. státní souhlas působit jako vysoká škola podle § 39, zák. č. 111 / 1998 SB., o vysokých školách,
 • akreditovalo bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Regionální studia pro prezenční a kombinovanou formu studia,
 • akreditovalo bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost se studijním oborem Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě pro prezenční a kombinovanou formu studia,
 • akreditovalo bakalářský studijní program Ekonomika a management  se studijním oborem Management a marketing služeb pro prezenční formu,
 • udělilo VŠERS, o.p.s. akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (č.j. 37 730/2005-25),
 • akreditovalo vzdělávací programy Studium pro výchovné poradce (č.j. 3917/2006-25-96), Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů a Doplňující pedagogické studium pro mistry praktického vyučování a odborného výcviku (č.j. 10 930/2006-25-226),
 • akreditovalo vzdělávací programy „Školský zákon“, „Politická filosofie“, „Regionální výuka v předmětech společenskovědního základu učiva ZŠ a SŠ“, „Regionální výuka v předmětech společenskovědního základu učiva ZŠ a SŠ v rozšířené formě“, „Skupinové vyučování“ (č.j. 34 719/2005-25-491),
 • udělilo akreditaci k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost Strážník obecní – městské policie (v rozsahu 240 vyučovacích hodin) a pověřilo VŠERS, o.p.s vydávat pro uvedenou pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností (Č.j.: 24 142/07-20/676).

Ministerstvo vnitra ČR:

 • udělilo VŠERS, o.p.s. akreditaci vzdělávací instituce MV ČR akr.č. AK I./ I – 1 / 2002, podle § 30, zák. č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
 • akreditovalo vzdělávací program Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy , AK I. / VV – 1 / 2002,
 • akreditovalo vzdělávací program Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů ÚSC , AK I./VEPO – 8 / 2003,
 • akreditovalo vzdělávací programy Zvláštní odborná způsobilost – finanční hospodaření ÚSC a jeho přezkumu AK III. / ZOZ – 24 / 2002; – při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství AK III. / ZOZ – 25 / 2002; – při územním rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění AK II. / ZOZ – 144/ 2003; – ve školství AK III. / ZOZ – 25 / 2002; – při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku AK II. / ZOZ – 143 / 2003 ; ZOZ – při správě daní a poplatků, AK II./ ZOZ – 170/2004; ZOZ – ve vodním hospodářství, AK II./ ZOZ – 171/2004; ZOZ – ochrana přírody a krajiny (AK II./ZOZ – 173/2004); Příprava na ověřování ZOZ – ochrana ovzduší (AK II./ZOZ – 174/2004),
 • akreditovalo průběžné vzdělávání: Správní řízení – zákon č. 500/2004Sb., správní řád (AK I./PV-768/2005), Odpadové hospodářství (AK I./PV-767/2005), Odpadové hospodářství pro vedoucí úředníky (AK I./VE-117/2005), Školství – novelizace zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (AK I./PV – 658/2005), Ochrana přírody a krajiny (AK I./PV-818/2005), Ochrana přírody a krajiny pro vedoucí úředníky (AK I./VE-135/2005), Personální management ve veřejné správě (AK I./VE-150/2005), Asertivní chování, řešení konfliktů (AK I./VE-157/2005), Přestupkové řízení v návaznosti na správní řád, (AK I./PV-11/2006).

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 • udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (č. 2007/229 – PK).