VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Doplňující pedagogické studium

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČEN. KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ ÚNOR 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA.

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Vzdělávací program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ je realizován podle § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb. a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vstupní požadavky pro tento vzdělávací program jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají kvalifikaci „Učitel druhého stupně základní školy a učitel střední školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získají k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.

Informační leták

Učitelství odborných předmětů

Vzdělávací program Učitelství odborných předmětů je realizován podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vstupní požadavky pro vzdělávací program jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Účastník vzdělávacího programu bude po dobu studia připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem vzdělávacího programu.

Informační leták

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Vzdělávací program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je realizován podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese v segmentu odborného výcviku a praktických předmětů na SOŠ, SOU a OU. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem vzdělávacího programu.

Informační leták

Studium speciální pedagogiky

PROBÍHÁ PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S PŘEDPOKLÁDANÝM TERMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022.

Cílem vzdělávacího programu je připravit obecně pedagogicky vzdělaného pracovníka (VŠ, SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, kteří se při své práci setkávají se speciálně pedagogickou problematikou. Studium ke splnění pedagogické kvalifikace je v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studium doplňuje potřebnou kvalifikaci pedagoga prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a SŠ, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 7 odstavec 2, § 8 odstavec 2, § 9 odstavec 7, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).

Informační leták

Studium pro asistenty pedagoga

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČEN. KAPACITA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ BŘEZEN 2022 JE ZCELA NAPLNĚNA.

Absolventi kurzu získají kvalifikační předpoklady dle § 20 písmene e) Školského zákona č.563/2004Sb. o pedagogických pracovnících. Absolventi získají odbornou kvalifikaci pro vykonávání práce asistenta pedagoga – získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie, zdravotní a právní problematiky.

Informační leták

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

PROBÍHÁ PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK PRO BĚH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S PŘEDPOKLÁDANÝM TERMÍNEM ZAHÁJENÍ ZÁŘÍ 2022.

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci vychovatel. Vzdělávací program je určen také pro fyzické osoby, které mají zájem získat pedagogickou způsobilost k výkonu pedagogické profese vychovatel. Minimálním vstupním předpokladem vzdělávacího programu je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle § 16 odst. 1, písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu.

Informační leták